1

PPCT thực hiện từ năm học 2015-2016

BGH đã duyệt một số thay đổi về PPCT của một số môn/khối lớp, các môn, khối lớp không thay đổi thực hiện như cũ và đã gửi PPCT lên mail nội bộ, từ năm học này các đ/c thực hiện theo…